Gilde Opleidingen gaat in Limburg samen met het bedrijfsleven en de provincie twee centra voor innovatief vakmanschap opzetten. Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Installatietechniek Limburg (CIVIL) en het Centrum voor Logistiek Vakmanschap (CLV) moeten er voor zorgen dat de baankansen van mbo-studenten groter worden door hun opleiding beter te laten aansluiten op hun toekomstige werkomgeving.

In totaal dienden 53 samenwerkingsverbanden van mbo-scholen, bedrijven, zorg- en welzijnsinstellingen, aangevuld met gemeenten, provincies, vmbo-scholen en hogescholen aanvragen in voor rijkssubsidie voor uiteenlopende initiatieven. Van de 53 aanvragen heeft onderwijsminister Jet Bussemaker er vandaag 29 gehonoreerd. Hiermee is 24 miljoen euro subsidie gemoeid, aangevuld met tweederde cofinanciering van het bedrijfsleven en de regio. Hiermee ontstaat een totale investering van 72 miljoen euro voor het opstarten van deze duurzame publiek-private samenwerkingsverbanden.

Peter Thuis, voorzitter Gilde Opleidingen, is erg verheugd met de toekenning van de twee centra voor innovatief vakmanschap. ‘De ontwikkeling van deze centra past bij dat waar wij als Gilde Opleidingen voor staan: nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, in het belang van de student én het bedrijfsleven. In deze centra komen bedrijfsleven en onderwijs écht samen, waardoor nieuwe initiatieven en inzichten ontstaan die in ieders belang zijn.”

De totale projectkosten van CIVIL en CLV bedragen respectievelijk 1,8 miljoen euro en bijna 1,5 miljoen euro. Naast de financiële bijdrage van het ministerie dragen ook lokale overheid en regionaal bedrijfsleven fors bij. Peter Thuis: “Het bijzondere aan de Centra voor innovatief Vakmanschap is de gezamenlijke verantwoordelijkheid, niet alleen in de financiering, maar ook in het behalen van het gewenste resultaat. Als onderwijsinstellingen investeren we samen met regionaal bedrijfsleven en lokale en provinciale overheid tweederde van de totale projectkosten om nieuwe ontwikkelingen in de gang te zetten. Dat is goed voor de werkgelegenheid en economische groei in onze regio.”

Centrum voor Logistiek Vakmanschap

Het CLV speelt in op de regio Noord- en Midden Limburg als dé logistieke hotspot van Nederland. Technologische en (euregionale) ontwikkelingen vereisen een andere en duurzame afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Vanuit het bedrijfsleven is er een duidelijke vraag naar nog beter opgeleide medewerkers: mbo-afgestudeerden, werkenden en logistiek geschoolde mbo’ers. Bovendien ontbreekt nu een doorlopende leerlijn vo-mbo-hbo. Om op deze en andere punten vooruitgang te boeken, gaan onderwijs, bedrijfsleven en lokale overheden beter samenwerken om snel en flexibel in te kunnen spelen op veranderingen. Inmiddels hebben meer dan vijftien belangrijke logistieke dienstverleners uit de regio zich verbonden aan het CLV. Zij gaan een actieve rol spelen in het integreren van praktijk en onderwijs. Daarnaast moet er worden aangesloten bij het vmbo-profiel mobiliteit en transport. Ook moet het CLV zorgen voor deskundigheidsbevordering bij onderwijs en bedrijfsleven en instroom bevorderende activiteiten initiëren.

De Venlose wethouder van Economische Zaken en Kennisinfrastructuur Stephan Satijn wijst erop dat het CLV kan zorgen voor goed opgeleid personeel voor de logistieke bedrijven die Venlo en Venray aantrekken. ‘Om die reden hebben we onze steun gegeven aan de ontwikkeling van het CLV en zijn we erg blij met de toekenning en daadwerkelijke start van het CLV.’

CIVIL

Kennisontwikkeling is zeker nu van groot belang voor de installatiesector. Maatschappelijke thema’s als
energiebesparing, verduurzaming, levensbestendig wonen en een gezond binnenklimaat worden steeds
belangrijker en vragen om integrale oplossingen. Het CIVIL heeft als taak de deskundigheid van het onderwijs en bedrijfsleven te bevorderen. Ook moet het centrum activiteiten opzetten die ervoor zorgen dat meer jongeren kiezen voor een opleiding in de installatietechniek. Verder moet het CIVIL toezien op de doorlopende leerlijn en kennisdeling van vo-mbo-hbo. Dat alles moet mogelijk worden door verregaande samenwerking tussen onderwijs
en bedrijfsleven, het vertalen van nieuwe technieken naar een modulair onderwijsmodel, het ontwikkelen van een verdienmodel en openstelling van het CIVIL voor alle scholen en bedrijven. Voor de installatiebranche is het van groot belang dat er in de provincie een centrum is waar de medewerker van de toekomst wordt opgeleid in de laatste stand van de techniek.
Jos Willemsen, vertegenwoordiger van het bedrijfsleven in het CIVIL, is verheugd met groen licht voor het centrum voor Innovatief vakmanschap. “De installatiesector is in transitie. Vanuit een veranderende vraag van opdrachtgevers en de door de overheid gestelde ambities binnen het Energieakkoord ligt er een enorme opgave.
Samenwerken in de onderwijsketen brengt ons (onderwijs en bedrijfsleven) dichter bij elkaar.”

Tevreden

Ook de provincie Limburg onderstreept het belang van zowel het CIVIL als het CLV voor de provincie. De samenwerkende partijen zijn tevreden als de nieuwe centra voor vakmanschap leiden tot onder meer een kwantitatieve en kwalitatieve in-, door- en uitstroom van studenten binnen een doorlopende leerlijn. Er moet sprake zijn van tevreden werkgevers, werknemers en studenten en van een duurzaam verdienmodel.


Terug naar het overzicht van nieuwsberichten