Deze week is algemeen directeur René Richters van Flextronics in Venray aangesteld als voorzitter van SMART Logistics Centre Venlo.

In SMART Logistics Centre Venlo werkt het logistieke bedrijfsleven van Noord-Limburg samen met overheden en kennisinstellingen aan versterking van de positie van de logistieke hotspot Venlo. Net voor de zomer heeft SMART Logistics Centre Venlo een actieprogramma gelanceerd met als doel de goede concurrentiepositie in Europa te handhaven en te versterken. Op dit moment zijn er bijna 200 stakeholders bij het programma betrokken waarvan het merendeel afkomstig uit het logistiek bedrijfsleven, maar ook ander stakeholders zoals belangenverenigingen waar onder TLN, EVO, Ondernemend Venlo en de LWV. Samen zetten deze stakeholders zich in voor versterking van de positie van de logistieke hotspot Venlo-Venray.

SMART Logistics Centre Venlo is opgebouwd uit vier bouwstenen: infrastructuur, arbeidsmarkt & onderwijs, innovatie en acquisitie, pr & branding. Elke bouwsteen heeft een eigen programmacommissie met een eigen trekker. Het bestuur van SMART Logistics Centre Venlo bestaat uit de trekkers van de vier commissies, aangevuld met directeur Hans Aarts van Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek namens het beroepsonderwijs. Twan Beurskens, gedeputeerde van de provincie Limburg, heeft zich gecommitteerd namens de overheden.

René Richters is deze week benoemd tot voorzitter van dit bestuur. Richters: “Als logistieke ondernemers zijn we soms elkaars concurrenten, maar we hebben ook veel gemeenschappelijke belangen. SMART Logistics Centre Venlo wil die belangen coördineren, acties uitvoeren, knelpunten signaleren, meedenken over oplossingen en erover overleggen met andere organisaties. Zoals met onderwijsorganisaties en met lokale, provinciale en landelijke bestuurders. Bij hen staat de regionale logistiek overigens hoog op de agenda, maar voeding vanuit de bedrijfstak is noodzakelijk. De bedrijven weten als geen ander wat er nodig is om de bedrijvigheid gaande te houden en op een hoger plan te tillen. Dus het ligt niet alleen bij andere organisaties op tafel, maar ook bij onszelf. We zijn met ruim 50 stakeholders, voornamelijk grote en middelgrote ondernemers. Dat is de kracht van ons initiatief.”

Richters, die zichzelf meer als ambassadeur ziet dan als lobbyist, ziet SMART Logistics Centre Venlo niet als een project van drie of vier jaar: “Ik denk dat de logistieke sector in Noord-Limburg blijvend de handen ineen moet slaan. We doen het goed als regio, maar de concurrentie – en dan denk ik vooral aan Duitsland en België – komt aardig op en het is natuurlijk zaak om de voorsprong die we hebben te behouden of liever nog: te vergroten waar mogelijk. Daar hebben we bundeling van krachten voor nodig.”

De Provincie Limburg heeft onlangs het ‘Plan van aanpak programma Greenport Venlo’ vastgesteld. Dit plan van aanpak wordt door de regio onderschreven. Ook het SMART Logistics Centre Venlo ondersteunt deze plannen. De regio heeft immers de ambitie - én de potentie - om de positie van logistieke hotspot te versterken. In dat kader wordt ook gewerkt aan de regionale infrastructuur, bijvoorbeeld een derde railterminal of de uitbreiding van de bargeterminals in Venlo en Venray, en het verbeteren van de bereikbaarheid van de Brightlands Campus Greenport Venlo.

SMART Logistics Centre Venlo zal nauw betrokken worden bij de verdere ontwikkelingen rond Greenport Venlo, met name om de kansen voor en belangen van de logistieke sector te benutten en te behartigen.

Noot voor de redactie:
Voor informatie over SMART Logistics Centre Venlo kunt u zich wenden tot programmamanager Ingrid Vermeer van NV Industriebank LIOF via 077-320.81.08.


Terug naar het overzicht van nieuwsberichten