Ontbijtsessie geeft inzicht in ontwikkeling SMART LCV

Ruim 70 stakeholders uit de logistieke sector kwamen begin februari naar de ontbijtsessie van SMART Logistics Centre Venlo in het Parkhotel Horst om geïnformeerd te worden over de stand van zaken en de activiteiten van de vier bouwstenen van SMART LCV.

De grote opkomst tekent het belang, de vitaliteit en het succes van het netwerk voor de logistiek in de regio. In anderhalf uur werden in hoog tempo een groot aantal projecten en activiteiten aangestipt. In zijn slotwoord refereerde gedeputeerde Twan Beurskens aan de situatie vijf jaar geleden en de plek waar we nu staan: “Door initiatief van ondernemers en samenwerking met onderwijsorganisaties en overheden kun je pas echt iets bereiken. We behoren tot de leidende logistieke hotspots van ons land en van Europa.” Beurskens was van mening dat de sector zichzelf hiermee mag complimenteren. Bovendien laat Limburg zien, aldus de gedeputeerde, dat de discussie óf logistiek óf maakindustrie niet relevant meer is: “De logistiek in onze provincie is zo sterk dat ze een belangrijke economische aanjager is. Maakindustriële en dienstverlenende bedrijven vestigen zich hier mede omdat de logistiek zo krachtig is.”

Infrastructuur

Een sterke infrastructurele ontsluiting van de regio is cruciaal voor het zijn en blijven van een logistieke hotspot. Vanuit dit belang is SMART LCV actief aangesloten bij de MIRT-verkenningen;  landelijke meerjarenprogramma’s voor Infrastructuur, Ruimte en Transport.  Het is belangrijk om de regio binnen deze programma’s op de agenda te krijgen en te houden. Middels de triple helix organisatie, wordt ervoor gezorgd dat thema’s als de verbreding van de A67, spoorgoederenknooppunt Venlo en de samenwerking tussen greenports en mainports aandachtspunten blijven in deze programma’s. Naast deze meerjarenprogramma’s, worden ontwikkelingen rondom actuele thema’s zoals  Station Grubbenvorst, vrachtwagenparkeerplaatsen en de verdubbeling van het spoort tussen Kaldenkirchen en Dülken nauw opgevolgd door de bouwsteen infrastructuur. Waar nodig wordt aan de bel getrokken.

Arbeidsmarkt & Onderwijs

Veel zorgen – maar ook kansen – zijn er over de logistieke arbeidsmarkt. Waren er eerst drie gegadigden voor één baan, nu zijn er drie banen voor één kandidaat. Goed onderwijs op alle niveaus is nodig om aan de vraag te voldoen, maar onderwijs en arbeidsmarkt moeten ook beter op elkaar aansluiten. Daarom is vanuit de bouwsteen arbeidsmarkt en onderwijs het Supply Chain Development Centre gepresenteerd als hét project voor 2018. Een centrum bedoeld om te informeren, inspireren en verbinden en om innovaties op gang te brengen. Een plek, ondergebracht bij het Centrum voor Logistiek Vakmanschap aan de Laaghuissingel in Venlo, waar bedrijfsleven en onderwijs elkaar kan ontmoeten. Het Centre levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het onderwijs en de arbeidsmarkt in de logistieke sector. De Provincie onderkent om die reden het belang van het Centre en juicht de samenwerking in het Centre tussen bedrijven en onderwijs toe. Gedeputeerde Hans Teunissen roept de sector op om de ontwikkeling van het Centre actief gezamenlijk op te pakken en zegt financiële ondersteuning toe, “mits de sector zelf er ook de schouders onder zet”. Volgens voorzitter René Richters zal dit geen probleem zijn en wordt hieraan gewerkt vanuit SMART LCV.

Innovatie

Voor het behoud van de logistieke toppositie moet er geïnnoveerd worden. Hiervoor zijn een aantal kansrijke thema’s voor de logistiek – business opportunities gedefinieerd en getoetst bij de ondernemers. Rondom deze thema’s worden sessies en projecten geïnitieerd.
De inspiratiesessies afgelopen jaar rondom big data, omnichannel en synchromodaliteit waren een groot succes. Het op zoek gaan naar kansen ter versterking van de logistieke sector, middels interactieve discussies in kleinere gezelschappen is de kern. Hier zal in 2018 vervolg aan worden gegeven.
Ook de logistieke projecten richten zich op deze business opportunities. Denk aan het SYN-ERGIE project op het gebied van synchromodaliteit en e-global rondom e-commerce.  En er wordt weer gewerkt aan nieuwe projecten. Daarbij zijn ideeën rondom samenwerkingsprojecten altijd welkom.
Tenslotte zal de bouwsteen komend jaar inzetten op het transparant en duidelijk communiceren over lopende projecten.  Met als doel ondernemers op een laagdrempelige manier informeren over de acties en motiveren deel te nemen. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

PR en branding

Op het gebied van congressen, conferenties en internationale netwerkontwikkeling speelt hotspot Venlo-Venray zich steeds meer in de kijker. De Nationale Distributiedag in Venray afgelopen november was een groot succes.  In 2018 staan er weer belangwekkende events op de agenda, zoals de Eft Hi-Tech in april en de Innovation Cargo Conference in juni. Beide in de Venlose Maaspoort. De 2017-events werden druk bezocht door een gemengd internationaal en lokaal gezelschap. De eft Supply Chain brak ook dit jaar met 370 deelnemers een record aantal bezoekers.

Rotterdam

De ontwikkeling van de logistieke hotspot Venlo-Venray is niet uitsluitend te danken aan de inzet van de eigen ondernemers, overheden en onderwijsorganisaties. Voorzitter René Richters van SMART LCV benadrukt het belang van de samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam: “De as Rotterdam – Venlo is vitaal voor beide regio’s. Het gaat om bizar grote volumes en dat groeit alleen maar. Het is niet voor niets dat we enkele jaren geleden een strategische samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend.  Daaruit zijn concrete projecten voortgekomen die de corridor steeds beter moeten laten functioneren. Ook de komende jaren gaan we daarmee door, hebben we afgesproken. Wat ons betreft is de grote ambitie: onze positie in de top 3 van Europese logistieke topregio’s verder versterken.” In de doorontwikkeling van de propositie roept SMART LCV ondernemers op mee te denken over versteviging van de propositie.


Terug naar het overzicht van nieuwsberichten